top of page
SECRET REVEALED

Use Ctrl + F on your laptop to find your Santa!

Aaron Nair -> Nabi Baksha
Aasish P V -> Rishiraj Agarwal
Abhijeet Nath -> Vishnu Sadan
Amritha K -> Manoj
Anitha Alageshan -> Subodh Pandit
Anju Shetty -> Chandrasekhar
Arun Kumar Sriramasetty -> Saji
Ashok Nair -> Satish Rao
Ashok Philip -> Rajkumar Ganesan
Austina Francis -> Kanishka Mishra Kyrah
Badal Bist -> Suresh Kumar P
Biju Dharman -> Manasa Rangan
Chandrasekhar -> Jayasankar Kothanath
Cynthia Sapna -> Vanitha Honnurappa
Darius Denis Lasrado -> Dilip Kamath N
Deepak Karthikeyan S G -> Subramanian Chandramouli
Dilip Kamath N -> Jayaprakash Balakrishanan
Dr. Pradeep Kumar TJ -> Ramesh Sigamani
Gyan Chand Jain -> Jayan Varghese
Janaki Krishnamoorthy -> Sunil George
Jayachandran Ramakrishnan -> Jaydeep Bhalerao
Jayan Varghese -> Mohini Joshi
Jayaprakash Balakrishanan -> Arun Kumar Sriramasetty
Jayasankar Kothanath -> Rajeev Kumar C
Jaydeep Bhalerao -> Sastry C L N
Jeyaraman J -> Naveen Kumar K L
Kanishka Mishra Kyrah -> Ashok Philip
Madan Gopal -> Austina Francis
Mahaveer K -> Praveen Nandula
Manasa Rangan -> Badal Bist
Manohar S A -> Parameshwar V
Manoj -> Vivek Singh
Megha Goel -> Dr. Pradeep Kumar TJ
Mohini Joshi -> Shraddha Uppin
Murthy D N -> Suresh Babu
Nabi Baksha -> Deepak Karthikeyan S G
Namrata Chakhaiyar -> Satish Kannan
Naveen John -> Murthy D N
Naveen Kumar K L -> Raghavendra Shekar
Parameshwar V -> Raghavendra Rao Mamidipalli
Parmesh Kumar -> Aasish P V
Perumal Ravindran -> Jayachandran Ramakrishnan
Praveen Kumar Sukumar -> Gyan Chand Jain
Praveen Nandula -> Mahaveer K
Punit Gala -> Anitha Alageshan
Raghavendra Rao Mamidipalli -> Jayasankar Kothanath
Raghavendra Shekar -> Cynthia Sapna
Rajeev Kumar C -> Anju Shetty
Rajkumar Ganesan -> Megha Goel
Ramapriya Reddy -> Namrata Chakhaiyar
Ramesh Sigamani -> Ranjith Thaikkatil
Rameswaran Chandrasekaran -> Kanishka Mishra Kyrah
Ranjith Thaikkatil -> Vishnu Sadan
Ravindra Bhatnagar -> Darius
Rishiraj Agarwal -> Sunny Agarwal
Sachin Jain -> Abhijeet Nath
Sastry C L N -> Jayaprakash Balakrishanan
Satish Kannan -> Ashok Nair
Satish Rao -> Ramesh Sigamani
Shraddha Uppin -> Sachin Jain
Shravan Kumar Dattamgar -> Jaydeep Bhalerao
Subodh Pandit -> Praveen Kumar Sukumar
Subramanian Chandramouli -> Ravindra Bhatnagar
Sujith Rajappan -> Dilip Kamath N
Sulakshana Pundle -> Deepak Karthikeyan S G
Sunil George -> Subramanian Chandramouli
Sunny Agarwal -> Naveen John
Suresh Babu -> Manohar S A
Suresh Kumar P -> Parameshwar V
Vanitha Honnurappa -> Perumal Ravindran

Venkatesh G -> Badal Bist
Vijaya Chikkon -> Venkatesh G
Vinayan Nambiar -> Sujith Rajappan
Vishnu Sadan -> Shravan
Vivek Singh -> Vijaya Chikkon
Saji -> Janaki Krishnamoorthy

If you are unable to find your pair, click here to set up a meeting.

Secret Santa

4th Jan 2024 | Pragathi

bottom of page